ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“

ян. 6, 2024

Уважаеми ученици,

Уведомяваме ви, че предстои да се проведе процедура за подбор на кандидати за участие в международна практика в град Фолиньо, държава Италия, по Проект номер2023-1-BG01-KA121-SCH-000127807, акредитация с № 2022-1-BG01-KA120-SCH-000093742 по програма „ЕРАЗЪМ+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани‘, сектор „Училищно образование“ и Споразумение № КА 121-SCH-93/14.09.2023 за отпускане на безвъзмездни средства

Дата и място на подбора на участниците в проекта : 08.02.-09.02.2024 г. в 9:00 часа, в сградата на Второ основно училище „Димитър Благоев“, в 306 кабинет на училището.

Условия и критерии за избор на ученици:

  1. Ученици от Второ основно училище „Димитър Благоев“, Благоевград, обучаващи се в прогимназиален етап.
  2. Среден успех от обучението за последната приключила учебна година 2022/2023 „отличен“, като с предимство ще са учениците с по-висок успех.
  3. Ученикът да няма налагана санкция учебната 2023/2024 година и да няма констатирано агресивно поведение.
  4. Ученикът да гарантира, че родителите/настойниците му са съгласни да кандидатства и ще му издадат нотариално заверено пълномощно за пътуване в чужбина (след като бъде одобрен за пътуване от комисията).
  5. Ученикът да се яви на вътрешно-училищен тест за езикова компетентност по английски език и на интервю с учителите по английски език.
  6. Ученикът да има постижения и изяви в национални олимпиади и в състезания, социални и доброволчески активности, участие в училищни и извънучилищни изяви (брой, какви ?).

Ученикът трябва да изготви и предаде на Комисията до 01.02.2024 г. мотивационно писмо или видео с продължителност до 3 минути, представящо кандидата и отговор на въпроса „Защо искам да се включа в тази мобилност по ЕРАЗЪМ+?“