Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

окт. 11, 2023

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Дейност

Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи