Прием

ПРИЕМ В 1. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

Необходими документи

 1. Копие от удостоверение за раждане на детето /оригинал за сверяване/;
 2. Документ от ГРАО за настоящ адрес на детето /само, ако не се зачита адреса от комисията, взет от списък на подлежащите с включен постоянен, настоящ адрес/ изпратен от общината;

Ксерокопие на лична карта /при поискване от комисията/ на подаващия заявлението за записване, за удостоверяване на постоянен/настоящ адрес на родителя/ настойник;

 1. Документ от регионалния екип за подкрепа за личностното развитие на децата със специални образователни потребности – за детето, кандидатстващо за прием;
 2. Копие от експертно решение на ТЕЛК, ДЕЛК или НЕЛК за дете с трайни увреждания над 50% /оригинал за сверяване/;
 3. Копие от акт за смърт на родител/и;
 4. Удостоверение за завършено предучилищно образование;
 5. Писмена декларация на родителя, с която удостоверява, че детето не е посещавало подготвителна група;
 6. Копие на съдебно решение или заповед за настаняване /оригинал за сверяване/.

НВО 7.клас

ДАТИ ЗА ИЗПИТИТЕ, НВО VII КЛАС
 • Български език и литература – 19 юни 2024 г., 9:00 часа, II ОУ
 • Математика – 21 юни, 9:00 часа
 • Английски език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., 9:00 часа, II ОУ
 • Музика – 25.06.2024 г.
 • Изобразителни изкуство – 24.06.2024 г.
 • Физическо възпитание – 26-27.06.2024 г.