Иновативно училище

Въвеждането на предлаганите от нас иновации се изразява в следното:
  • Проектно – базирано обучение в начален и в прогимназиален етап
  • Нова визуализация на класната стая
  • Използване на Microsoft office 365
  • Оценяването с web базирано изпитване в платформата MS Office 365
  • Включване на родители в учебния процес
С тази иновативната практика настъпват промени в организацията и провеждането на
цялостния учебно-възпитателен процес. Съобразно характера на часа е променено традиционното оформление на маси и столове,
за да се създаде приятна атмосфера. Идеята ни е да накараме учениците да се почувстват в една нова, творческа, енигматична среда, където могат да учат, играейки и използвайки новите технологии.
Учителите организират открити уроци, проектна работа и електронно тестово оценяване по различни учебни предмети.
Проектното обучение дава възможност на учениците да бъдат в центъра, да намерят своя подход за разбиране на учебното съдържание, да експериментират и придобиват знания чрез разследване, критика и проверка. Тези умения се развиват най-добре чрез проектно-базираното
обучение. Използването му дава възможност на учениците да придобиват компетентности, като работят продължителен период от време, за да проучат и да отговорят на автентичен въпрос, проблем или предизвикателство, свързани с реалния живот. Чрез приложение на иновациите се прилага конструктивизмът като един от основните подходи на познанието. Учениците сами да стигат до познанието чрез собственото си съзнание. Да
откриват и трансформират информацията, да я събират, анализират, съхраняват и използват, да я презентират.
Проектно базираното обучение е иновативно и създава сигурна и окуражаваща среда, в която всеки ученик има възможност за самообучение и самооценка, придобива самочувствие.
След необходимата подготовка и квалификация на педагогическите специалисти, се променя парадигмата преподаване – учене – оценяване на придобитите компетентности. Оценяването с web базирано изпитване в платформата MS Office 365 постепенно за четири години се внедрява за повечето класове /без първи/.
В иновативното обучение се включват ученици от начален и прогимназиален етап:
  • 2019/2020 г. – 2 и 6 клас;
  • 2020/2021 г. – 2, 3, 6 и 7 клас;
  • 2021/2022 г- – 2, 3, 4, 6 и 7 клас;
  • 2022/2023 г. – 2, 3, 4, 5, 6 и 7 клас;
Коледа с четене на български и световни майстори на словото

Коледа с четене на български и световни майстори на словото

Учениците от 2“а“ клас на благоевградското училище „Димитър Благоев“ ще отпразнуват най-вълшебния празник с четене на български и световни майстори на словото. Класът на госпожа Вера Георгиева се учи на любов към книгите по нетрадиционен и съвременен метод – за всеки...

Иновации в часовете по човекът и природата и ИТ

Иновации в часовете по човекът и природата и ИТ

В изпълнение на плана за иновации в часовете по човекът и природата и информационни технологии в 6.в клас се провежда електронно тестово изпитване. Учениците решават електронен тест, създаден в платформата Microsoft Office...