Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Основната цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на...