Проекти

През учебната 2023/2024 година училището работи по следните европейски проекти и национални програми

  • Проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, по програма на ЕСФ
  • Проект „Подкрепа за приобщаващото образование“, по програма на ЕСФ
  • Проект „Подкрепа за социално включване“ в партньорство с Община Благоевград, по програма на ЕСФ
  • Проект „Грижа за бъдещето“, ключова дейност 1 по програма на ЕС – Еразъм +
  • Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“
  • Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, по национална програма на МОН
  • Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищно образование“, по национална програма на МОН
  • Национална програма „България – образователни маршрути“, Модул 2 „Културните и научните институции като образователна среда“