Второ основно училище

„Димитър Благоев“

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Община Благоевград и II ОУ „Димитър Благоев“ утвърдиха график за разпределение на учениците по време на ремонтните дейности на училището.
Местата, на които временно ще бъдат преместени учениците са съобразени в максимална степен с близостта до II ОУ, с което се цели да бъде гарантирано удобството на учениците и техните родители и в същото време да бъде обезпечена непрекъснатостта на учебния процес. Положени са и всички усилия учениците да имат необходимите условия за нормално протичане на учебните занятия.
Съгласно утвърдения график учениците ще бъдат разпределени, както следва:
I клас – в НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ (предвидена е възможност за целодневна форма на обучение);
II клас – в сградата на НТС (предвидена е възможност за целодневна форма на обучение);
III, IV, V, VI, VII клас – в ПГСАГ „Васил Левски“ (II смяна).
Групите за целодневна организация на учебния ден III и IV клас ще провеждат сутрешните си занимания в IV корпус на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Предстои провеждането на обща родителска среща в Община Благоевград. Смятаме за по-удачно тя да се проведе през втората половина на месец август, поради ваканционния период и отсъствието на много семейства от града. На тази среща ще се поканят представители на Община Благоевград, която е бенефициент на проекта, представители на РУО-Благоевград, изпълнителят на проекта, ръководството на училището и класните ръководители.

Списък на записаните ученици в първи клас за учебната 2024/2025 година по паралелки

СЪОБЩЕНИЕ

Учениците могат да се запознаят с оценените си писмени работи от областен кръг на Национална олимпиада по география и икономика в присъствието на родител и на член на комисията за проверка и оценка във Второ основно училище „Димитър Благоев“ – Благоевград в периода от 29.04.2024 г. до 30.04.2024 г. от 13:30 часа до 17:30 часа. 
Резултатът на писмените работи от областния кръг е окончателен и не подлежи на обжалване.

Второ ОУ „Димитър Благоев“

За нас

Второ основно училище „Димитър Благоев“ е със 116-годишна история и традиции и е едно от първите училища в града. Намира се в центъра на Благоевград, в близост до всички културни институции.

Обособиха се пет професионални общности:

В тях се проведоха открити уроци с цел да се обменят добри практики и се повиши нивото на вътрешноучилищната квалификация.

езикови, социални и граждански компетентности

природни науки и дигитални компетентности

начални учители

учители на групи за ЦОУД

спортна общност

Иновационният технологичен подход

Във Второ основно училище „Димитър Благоев“ се предоставя обучение на учениците в 19 стаи, оборудвани с компютри или лаптопи, мултимедии, интерактивни дисплеи.

Обособеният библиотечен кът по Националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Библиотеките като образователна среда“ в училището се използва активно от учениците и учителите.

Изграденият високотехнологичен STEM образователен център с неговите четири зони (Практическа лаборатория, Виртуална STEM Lab, Makerspace и Общо пространство) допринася за осъществяваните високи резултати, получени на външното оценяване, и за успешно провеждане на интердисциплинарни открити уроци. Иновационният технологичен подход, въведен в училището, гарантира и успеха при дигитално честваните събития с образователен и възпитателен характер.

 

Второ ОУ „Димитър Благоев“

Приоритети в дейността на училището

високо качество на обучението

използване на съвременни методически средства

развиване на гражданското образование

създаване на стимулираща учебна среда

индивидуализация на обучението, работа с деца със СОП

Мисия

Училището подкрепя и подпомага усилията на всеки ученик да израсне като личност с богата култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, с висока нравственост и толерантност към другия чрез иновативно преподаване и развитие на индивидуалността и творческите му заложби.

Визия

Нашето училище е училище на диалог и сътрудничество. То е увлекателно за учениците, създаващо среда за качествено предучилищно и училищно образование, вдъхновяващо за учителите, приобщаващо за родителите, основаващо се на демократични принципи и подготвящо цялата общност за предизвикателствата на 21 век.

Нашето училище е модерно конкурентоспособно училище за развитие на дигитални, социални и граждански компетентности чрез актуални стратегии и интерактивни методи и средства на преподаване, подготвящо активни  социално-отговорни личности, справящи се с предизвикателствата на новата дигитална реалност.

Второ основно училище „Димитър Благоев“ е хуманно и толерантно училище, ориентирано към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика, осигуряващо равен достъп до качествено образование и приобщаване на всеки ученик и недопускащо дискриминация при провеждане на училищното образование.

години история

екип

ученици

Последни новини